Sebab-Sebab yang Akan Mengokohkan di Atas Din


Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim pada hari ini kepada sebab-sebab yang akan mengokohkan dia di atas Din (agama) dan berpegang teguh dengan hal tersebut adalah besar sekali. Hal ini dikarenakan tersebarnya fitnah-fitnah, sedikitnya penolong, dan asingnya Din pada hari ini. Sebab-sebab yang akan mengokohkan seseorang di atas Din ialah:

Pertama : Menghadap kepada al Quran al `Azhiim baik menghafal, membaca dan mengamalkannya

Karena dia merupakan tali Din Allah Ta`ala yang kuat, jalanNya yang lurus. Siapapun yang berpegang teguh dengannya dia akan dijaga oleh Allah, dan barang siapa yang berpaling darinya, dia akan sesat dan binasa. Sebagaimana firman Allah Tabaaraka wa Ta`ala :

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia: “Ya Rabbku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat!”. Allah berfirman: “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan”. (QS. Thohaa : 124-126)

Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Ta`ala : ((ومن أعرض عن ذكري)), artinya: barang siapa yang menyelisihi perintahKu, dan apa yang telah Aku turunkan kepada RasulKu Shollallahu `alaihi wa Sallam, lantas dia berpaling darinya dan melupakannya, dan dia mengambil petunjuk selain dari petunjukKu. ((فإن له معيشة ضنك)), maksudnya kehidupan yang sempit di dunia, tidak ada ketenangan pada dirinya, tidak ada kelapangan di dadanya, bahkan dadanya sempit dan sesak disebabkan kesesatannya, walaupun secara zhahir dia berada dalam kenikmatan, dia memakai pakaian apapun yang dia inginkan, memakan apa yang diinginkan, tinggal dimanapun yang dia inginkan, namun demikian selagi hatinya tidak bersih terhadap keyakinan dan petunjuk Allah Ta`ala, maka dia tetap berada dalam kegelisahan, kebingungan dan keraguan, dia senantiasa dalam kebimbangan dan ragu-ragu. Inilah yang dikatakan kehidupan yang sangat sempit.

Berkata  `Ali  bin  Abi  Tholhah  dari  Ibnu  `Abbas radhiallahu`anhuma : ((فإن له  معيشة ضنك)),  maknanya adalah : “kecelakaan”.

Berkata al `Aufiy dari Ibnu `Abbas radhiallahu `ahuma : ((فإن له معيشة ضنك)), maknanya adalah  : “Setiap harta yang telah Saya (Allah Ta’ala) berikan kepada seorang hamba dari hamba-hamba Saya, sedikit atau banyak, lalu dia tidak bertakwa kepada Saya dengannya, maka tidak ada kebajikan pada harta tersebut, dan inilah kehidupan yang sempit”. Dan beliau juga berkata : “Sesungguhnya satu kaum yang sesat tatkala mereka berpaling dari kebenaran, sementara mereka berada dalam kelapangan di dunia, lantas menyombongkan diri, maka kehidupan mereka berubah bentuk menjadi kehidupan yang sempit. Karena mereka mengira bahwa Allah Ta`ala tidak akan merubah kehidupan mereka, ini bentuk jeleknya sangkaan dan kedustaan mereka kepada Allah. Kalau seandainya seorang hamba berdusta kepada Allah, buruk sangka kepadaNya, terlalu percaya pada dirinya, dia akan merasakan kesusahan dalam kehidupannya, maka demikian itulah kehidupan yang sempit”.

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu, ((فإن له معيشة ضنك)) ,Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda maknanya adalah : “`adzab kubur.” Dengan sanad yang baik.[1]

Allah Ta`ala mengkhabarkan bahwa tujuan sebab diturunkannya al Quran berangsur-angsur ialah untuk pengokohan, Allah Ta`ala berfirman :

“Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?” Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).  (QS. Al Furqan : 32)

Kedua : Beriman dengan Allah Ta`ala dan mengamalkan amalan shalih

Allah Tabaaraka wa Ta`ala berfirman :

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Ibraahim : 27)

Berkata al Imam Qataadah : “Adapun kehidupan di dunia, Allah Ta`ala akan mengokohkan mereka dengan dengan kebajikan dan amalan shalih, demikian juga di kubur dan di akhirat”.

Allah Ta`ala berkata :

“Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)”. (QS. An Nisaa` : 66)

Adalah Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam selalu membiasakan dirinya diatas amalan shalih, dan amalan yang paling dicintai beliau ialah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Dan para shabat beliau Shollallahu `alaihi wa Sallam apabila mereka mengamalkan satu amalan mereka kokoh dalam mengamalkannya.

Ketiga : Menelaah, membaca kisah-kisah para Nabi `alaimus Sholaatu was salaam dan mempelajarinya dengan tujuan untuk ber-uswah (mencontohnya) dan mengamalkannya.

Dan dalil yang menunjukkan tentang perkara ini adalah firman Allah Ta`ala :

“Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Huud : 120)

Demikian juga ayat-ayat yang turun untuk mengokohkan hati Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam dan hati-hati orang-orang mukmin yang bersama beliau, seperti kisah Nabi Ibrahim, Musa `Alaihimas Sholaatu was Salaam, seorang mukmin keluarga fir`aun dan selainnya.

Keempat : Berdo`a

Sesungguhnya diantara sifat-sifat hamba Allah Ta`ala yang mukminin ialah mereka menghadap kepada Allah Ta`ala dengan berdo`a agar Allah Tabaaraka wa Ta`ala mengokohkan di atas al haq sebagaimana Allah Subhaana wa Ta`ala mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan :

“(mereka berdoa): “Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)”. (QS. Ali `Imraan : 8)

Sebagaimana dalam hadist Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam :

“Hati-hati anak cucu Adam `Alaihis Sholaatu was Salaam seluruhnya diantara jari-jemari ar Rahmaan (Allah Ta`ala), seperti satu hati Dia akan palingkan apabila Dia kehendaki”.[2]

Dari `Aisyah radhiallahu `anha bahwa Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam sering memperbanyak do`a :

“Wahai Dzat yang memutar balikan hati-hati manusia! Kokohkanlah hati saya di atas Din Engkau dan mentaati Engkau”.[3]

Kelima : Berdakwah kepada Allah `Azza wa Jalla

Dan dakwah ini merupakan kewajiban para Rasul `Alaihimus Sholaatu was Salaam dan para pengikutnya. Allah Ta`ala bersabda :

“Katakanlah (wahai Muhammad Shollallahu `alaihi wa Sallam)! “Inilah jalanku, saya dan orang-orang yang mengikuti saya berdakwah kepada Allah Ta`ala dengan ilmu. Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS. Yusuf : 108)

Seorang hamba apabila dia bersemangat menyampaikan hidayah kepada makhluk, sesungguhnya Allah Ta`ala akan memberikan ganjaran kepadanya sesuai dengan jenis amalannya.  Maka Allah Ta`ala akan menambahkan kepadanya petunjuk dan kekokohan di atas kebenaran, sebagaimana Allah Ta`ala berfirman :

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”. (QS. Ar Rahmaan : 60)

Keenam : Shahabat (teman) yang shalih

Maka bersahabat dengan para ulama, orang orang shlih, para da`i dan orang mukminin, lalu bermajlis bersama mereka, ini merupakan diantara pertolongan yang terbesar untuk mengokohkan seseorang di atas al-haq. Allah Ta`ala berfirman :

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. (QS. Al Kahfi : 28)

Sebagaimana datang satu kisah “lelaki yang  telah membunuh 99 orang manusia, dimana dia bertanya kepada seorang yang berilmu tentang taubatnya. Maka berkata orang alim tersebut: “Siapa yang akan menghalangi diantara engkau dan taubatmu? Berangkatlah kamu ke negeri yang seperti begini dan begitu, sesungguhnya di negeri itu manusia beribadah kepada Allah Ta`ala, maka beribadahlah kamu bersama mereka kepada Allah Subhaana wa Ta`ala, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke negeri kamu, sesungguhnya itu negeri yang rusak”.[4]

Dan berkata al Imam Ibnul Qaiyim rahimahullah Ta`ala tentang peranan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta`ala dalam kekokohan beliau ketika fitnah penjara : “Dan bila kami merasa sangat takut, kami mulai berprasangka jelek dan bumi mulai terasa sempit, maka kami mendatangi beliau, dan setelah kami melihat dan mendengarkan perkataan beliau maka hilanglah segala yang ada dibenak kami, dan berbalik setelah itu bentuk kelapangan, kekuatan, keyakinan dan ketenangan jiwa. Maha Suci Dzat yang telah memperlihatkan kepada hamba-hambaNya surgaNya sebelum bertemu dengannya, dan dibukakan kepada mereka pintu-pintunya di dunia tempat beramal, dan didatangkan kepada mereka kelapangannya, anginnya, kebaikannya sebagai motivasi supaya mereka mengerahkan segala bentuk kekuatan mereka untuk mendapatkannya dan berlomba-lomba untuk sampai kepada Jannah tersebut”.[5]

Ketujuh : Yakin dan percaya akan pertolongan Allah Ta`ala atas Din Islam di masa yang akan datang.

Dan ini merupakan cara Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam untuk mengokohkan para sahabatnya, sementara mereka disiksa karena mereka Islam pada awal-awal dakwah.  Dari Khabbaab ibnil Arat bahwa dia mengeluh kepada Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam tentang siksaan pada dirinya dan meminta kepada beliau Shollallahu `alaihi wa Sallam untuk mendo’akan baginya, maka Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam bersabda :

“Dan demi Allah! Betul-betul Allah Ta`ala akan mewujudkan perkara ini, sampai-sampai seseorang akan menaiki kendaraannya dari Shon`aa menuju Hadhramauut dan dia tidak takut kecuali kepada Allah dan demikian juga kambing dari serigala, akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa” (Shohih Al-Bukhary, Musnad Ahmad)

Kedelapan : Sabar.

Sesungguhnya kesabaran diantara sebab-sebab yang paling besar untuk mengokohkan seseorang di atas Din Allah Ta`ala, Allah Tabaaraka wa Ta`ala berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. Al Baqarah : 153)

Berkata as Syaikh Muhammad bin `Umar bin Saalim Bazmul hafizhohullahu Ta`ala : “Seorang mukmin diperintahkan untuk sabar, dan meyakini bahwa akhir yang baik bagi orang yang bertakwa”. Sungguh telah berulang-ulang dalam Al Quran dimana Allah Jalla wa `Alaa memerintahkan RasulNya Shollallahu `alaihi wa Sallam untuk bersabar dengan bentuk kata-kata perintah, dan keseluruhannya diiringi bahwa kemenangan, pertolongan dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Tabaaraka wa Ta`ala berfirman :

“Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Huud : 49)

Allah Ta`ala berfirman :

Artinya : “Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”.(QS. Thohaa : 130)

Sesungguhnya kesabaran diantara sebab-sebab yang paling besar untuk mengokohkan seseorang di atas Din Allah Ta`ala. Allah Tabaaraka wa Ta`ala berfirman :

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu”. (QS. Ar Ruum : 60)

Allah Ta`ala berfirman:

“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi”. (QS. Ghaafir : 55)

Dan Allah Ta`ala berfirman :

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan kepada mereka ataupun Kami wafatkan kamu (sebelum ajal menimpa mereka), namun kepada Kami sajalah mereka dikembalikan”.(QS. Ghaafir : 77)

Allah Ta`ala berfirman :

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) Suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik”. (QS. Al Ahqaaf : 35)

Allah Jalla wa `Alaa berfirman :

“Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)”. (QS. Qaf : 39)

Allah Jalla Sya`nuhu berfirman :

“Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya)”. (QS. Al Qolam : 48)

Allah Ta`ala berfirman :

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik”. (QS. Al Ma`aarij : 5)

Dan Allah Ta`ala berfirman :

“Dan untuk (memenuhi perintah) Rabbmu, bersabarlah”. (QS. Al Mudatsir : 7)

Allah Ta`ala berfirman :

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka”. (QS. Al Insaan : 24)

Maka disini dijelaskan bahwa seorang mukmin hendaklah dia sabar, yaitu kokoh di atas Din yang benar ini dihadapan penyeru kepada hawa dan syahwat. Bersamaan dengan adanya kabar gembira baginya, bahwa akibat yang baik bagi orang yang bertakwa, dan janji Allah Ta`ala adalah Maha Benar. Sesungguhnya Allah Ta`ala telah berfirman :

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan Din yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama yang ada meskipun orang musyrik membenci”. (QS. As Shoff : 9)

Allah Tabaaraka wa Ta`ala berfirman :

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan Din yang haq agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi”. (QS. Al Fath : 28)[6]

Pada halaman lainnya beliau juga berkata : “Sesungguhnya Allah Ta`ala pasti akan menguji hamba-Nya yang mukmin, kalau dia sabar Allah Ta`ala akan mengangkat derajatnya, sebagaimana Dia berfirman :

“Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”. (QS. Al `Ankabuut : 1-3)

Allah Tabaaraka wa Ta`ala berfirman :

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami”. (QS. As Sajdah : 24)[7]

Berkata Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta`ala : “Maka ayat ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, akan didapatkan kepemimpinan dalam Din (agama) ini”.[8]

Dan Allah Ta`ala berfirman:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya dalam kesabaran”. (QS. Al `Ashr : 1-3)[9]

Dari Abu Sa`id Al Khudriy radhiallahu `anhu bahwa Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam bersabda :

“Barang siapa banyak bersabar, Allah Ta`ala akan menjadikan dia seorang yang sabar, tidaklah pada seseorang diberikan satu pemberian yang lebih baik daripada rasa sabar dan tidak juga lebih luas daripada rasa sabar”.[10]

Dan dari Abu Tsa`labah al Khusyaniy radhiallahu `anhu bahwa Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam ketika menjelaskan tentang mengajak kepada kebajikan dan larangan dari kemungkaran, beliau bersabda :

“Sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari bersabar, dimana kesabaran di hari tersebut seperti memegang bara api. Seseorang yang beramal di kalangan mereka memiliki ganjaran seperti lima puluh orang lelaki yang beramal seperti amalan dia”. Berkata salah seorang sahabat : “Wahai Rasulullahi! Ganjaran lima puluh orang dari kalangan mereka?” Rasulullah Shollallahu menjawab : “Lima puluh orang dari kalangan kalian”.[11]

Kesembilan : Menelaah dan memperhatikan terhadap kenikmatan surga dan adzab neraka, serta mengingat kematian.

Tatkala seorang mukmin menelaah firman Allah Ta`ala :

“Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali `Imraan : 133)

Dan Allah Ta`ala berfirman :

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (QS. Ali `Imraan : 185)

Dengan sebab ke-sembilan ini, seseorang akan merasa ringan atas kesusahannya, dan dia akan zuhud di dunia, lalu jiwanya akan selalu merindukan kampung akhirat dan kedudukan yang tinggi.

Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam selalu mengingatkan para sahabatnya tentang surga untuk mengokohkan mereka dalam berpegang teguh dengan Din Islam dan sabar di atasnya, sungguh Nabi Shollallahu `alaihi wa Sallam telah melewati Yasir dan `Ammar serta ibunya, sementara keadaan mereka sedang disiksa di jalan Allah Ta`ala. Maka beliau Shollallahu `alaihi wa Sallam bersabda :

“Bersabarlah wahai keluarga Yasir! Sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga”.[12]

Diterjemahkan oleh al Faqiir kepada ampunan Rabbnya Jalla wa `Alaa, al Ustadz Abul Mundzir/ Dzul Akmal al Madaniy ar Rayauwiy as Salafiy Lc, dari kitab : “ad Durarul Muntaqaat minal Kalimaatil Mulqoot, Duruusun Yaumiyyah”, oleh ad Doktor Amiin bin `Abdullah as Syaqaawiy

Rimbo Panjang, kompleks Pon Pes Ta`zhiim As Sunnah as Salafiyah, jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 19 ½, hari Selasa malam 21 Dzulqa`dah 1430 H/8 Desember 2009 M.

Footnote:

[1] “Tafsiir Ibnu Katsiir”, (9/377-379).

[2] “Shohih Muslim”, (2654).

[3] “Musnad al Imam Ahmad”, (6/251).

[4] “Shohiih al Bukhaariy” (3470), “Shohih Muslim” (2766).

[5] “Al Waabilus Shoiyib minal Kalimit Thoiyib”, halaman 82.

[6] “Ats Tsabaat `alal Manhaj”, oleh as Syaikh Muhammad bin `Umar bin Saalim Bazmul, halaman 25-26.

[7] “Ats Tsabaat `alal Manhaj”, oleh as Syaikh Muhammad Bazmul.

[8] “Ighaatsatul Lahfaan fii Mashooyidis Syaithoon”, oleh al Imam Ibnul Qaiyim rahimahullahu Ta`ala, ditakhriij oleh al Imam al Albaaniy rahimahullahu Ta`ala, dan ditahqiiq oleh as Syaikh `Ali Hasan hadaahullahu Ta`ala, (2/890). Berkata as Syaikh `Ali Hasan : sungguh telah berkata al Imam Ibnul Qaiyyim di dalam kitabnya yang baik : “Madaarijus Saalikin” (2/161) : “Saya telah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – qaddasallahu ruuhuhu- berkata : “Dengan kesabaran dan keyakinan didapatkan kepemimpinan dalam Din ini”, kemudian beliau membaca perkataan Allah Ta`ala :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

[9] “Ats Tsabaat

[10] “Shohiihul Bukhaariy (6943).

[11] HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, Hakim

[12] “Mustadrak al Haakim (3/432), dan dishohihkan oleh al Imam al Albaaniy di “Fiqhus Siirah”, halaman 103.

Sumber: http://tazhimussunnah.com

Iklan

Tentang .

Menyebarluaskan ilmu agama sesuai dengan pemahaman salafy, semoga menjadi berkah di dunia dan akhirat...
Pos ini dipublikasikan di Nasehat. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s